Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

МАН

Київська Мала академія наук учнівської молоді - #КМАН_SMART_COMMUNITY_2020 Київська Мала академія наук учнівської молоді з нагоди 10-річчя оголошує про створення об'єднання найрозумніших пошуковців столиці! Цей рік був досить насиченим, іноді не простим,

Концепція

КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У ГІМНАЗІЇ № 48
1.     Вступ.
Для відображення, пошуку і підтримки національних талантів необхідно подбати про задоволення різнобічних потреб учнівської молоді у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, фізкультурно-спортивній діяльності.
(З Концепції національного виховання)
  Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.
(Доктрина національної освіти)
  Підтримка та розвиток учнів, «що володіють потенціалом до високих досягнень у силу видатних здатностей» є одним із пріоритетних напрямків сучасної світової освіти.
  У визначення обдарованості Комітету з освіти США записано:  «Обдарованими й талановитими є учні, які виявлені професійно підготовленими людьми, як ті, що володіють потенціалом до високих досягнень у силу видатних задатків. Такі діти вимагають диференційованих навчальних програм і/або допомоги, що виходить за рамки звичайного шкільного навчання для  того, щоб реалізувати свої потенції та зробити внесок у розвиток суспільства».
У тлумачних словниках слово «здібний» визначається як наділений здібностями до чого-небудь, який може що-небудь зробити, тобто це поняття визначається через співвідношення з успіхами в діяльності. У визначенні поняття «талант» підкреслюється його вроджений характер, тобто йдеться про особливі природні дані.
У словнику іншомовних слів також підкреслюється, що «талант» - визначна вроджена якість, особливі природні здібності. «Обдарованість» розглядається як стан таланту, ступінь його вираженості.
За широтою розпізнають загальні і спеціальні здібності.
Спеціальні здібності є умовами, необхідними для конкретного виду діяльності (музичних слух, почуття ритму – в музиканта, «оцінка пропорцій» - у художника, педагогічний такт  - в учителя тощо)
Загальні здібності необхідні для виконання різноманітних видів діяльності. Наприклад, така здібність, як спостережливість, потрібна і художнику, і письменнику, і лікарю, і вчителю, а людям багатьох професій повинні бути притаманні: організаційні здібності, критичність і глибина розуму, добра здорова пам'ять і , головне, аналітико-синтетична діяльність.
За якістю здібності поділяються на математичні, технічні, художні, літературні, музичні, організаційні, спортивні тощо.
 Термін «обдарованість» щодо дітей можна вважати умовним. Він служить для визначення психологічної реальності, для більш удосконаленої організації навчального процесу.

2.     Загальні положення.

Робота з обдарованими дітьми повинна вестися на засадах того, що творча особистість – це цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують її здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що в більшій чи меншій мірі змінюють на краще життя людини. Завдання гімназії полягає у допомозі дитині розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до цієї складної та самостійної роботи.
Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої  системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенційних можливостей дітей.

3.     Мета.

Об’єднання зусиль учасників навчально-виховного процесу, батьківської ради та Ради гімназії у створенні оптимальних умов для розвитку  та творчої реалізації обдарованих учнів гімназії, ефективне використання вчительських ресурсів та матеріально-технічної бази. Визначення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, правових заходів із розробки та впровадження ефективних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей; створення умов для формування високоінтелегентної, активної творчої особистості.

4.     Завдання.

 • Створення системи цілеспрямованого виявлення обдарованих дітей на діагностичній основі.
 • Створення алгоритму організації роботи з обдарованими учнями в гімназії.
 • Створення нормативно-правової бази для роботи з обдарованими дітьми.
 • Створення умов для творчого розвитку особистості, варіативної та особистісної спрямованості навчально-виховного процесу.
 • Корегування гурткової, індивідуальної, факультативної роботи в гімназії  у напрямку розкриття природних задатків гімназистів.
 • Підготовка педагогічних працівників гімназії до роботи з обдарованими дітьми, переорієнтація на розвиток якостей  творчої особистості учня.
 • Модернізація навчально-виховного процесу та матеріально-технічної  бази відповідно до  реалізації і розвитку дитячої обдарованості.
 • Створення та постійне оновлення банку даних обдарованих дітей.
 • Створення умов спостереження (моніторингу) за зростанням здібностей, досягнень учнів та розвитком особистості вчителя, їх самореалізації.
 • Створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих гімназистів, педагогічних працівників.

5.     Передумовою впровадження концепції роботи з обдарованими учнями в гімназії є:

 • послідовність у діях адміністрації, предметних кафедр, педагогів, психологічної служби, батьківського комітету, організації співпраці з вищими навчальними закладами, партнерських зв’язків гімназії;
 • саморозвиток особистості, формування навичок самостійного оволодіння навчальною інформацією;
 • концентрація зусиль на дитині, яка вчиться, а не на учневі, який має відповідати програмним вимогам;
 • неперервність розвитку професійного рівня вчителів, які працюють з обдарованими учнями.

6.     Принципи реалізації концепції.

 • Принцип завершеності або орієнтації на вищі кінцеві результати.
 • Принцип безперервної та невідкладної передачі знань. Навчатися та навчати інших потрібно стільки разів, скільки треба для досконалого оволодіння темою.
 • Принцип співпраці, взаємодопомоги.
 • Принцип єдності поваги та вимогливості до особистості учня.
 • Принцип різноманітності та різнорівневості завдань, навчання за здібностями.
 • Принцип природовідповідності – урахування вікових, індивідуальних особливостей дитини.
 • Принцип об’єктивності і науковості інформації, що використовується.
 • Принцип свободи вибору особистості.
 • Принцип гуманізму.

7.     Нормативно-правова база.

 • Статут гімназії.
 • Концепція роботи з обдарованими учнями в гімназії.
 • Освітня програма розвитку гімназії на 5 років.
 • Освітня програма розвитку гімназії на поточний навчальний рік.
 • Положення про НТУ гімназії № 48 «Ерудит».
 • Багаторічний освітній проект «Доторкнись до науки».
 • Наказ про науково-методичну роботу в гімназії.
 • Наказ про роботу з обдарованими учнями.
 • Навчальні плани гімназії.
 • Наказ про проведенні І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
 • Наказ про проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.
 • Плани роботи предметних кафедр.
 • План роботи психологічної служби в гімназії.
 • План виховної роботи в гімназії.
 • Авторські програми гімназії.
 • Експериментальні програми гімназії.
 • Плани роботи класних керівників.
 • План видавничої діяльності гімназії.
 • План інноваційної діяльності в гімназії.
 • Банк даних обдарованих дітей.
 • Положення про методичний кабінет гімназії.
 • Договори про співпрацю гімназії з ВНЗ.
 • План роботи клубу «Сузір’я».
 • Зв’язки гімназії з навчальними закладами та громадськими організаціями.
 • Кадрова політика гімназії.
 • Наказ про підсумки роботи з обдарованими дітьми.
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів та роботи вчителів гімназії, моніторинг вступу учнів гімназії до ВНЗ.
 • Щорічний звіт роботи гімназії.
 • Модель випускника гімназії.

8.     Форми та методи роботи

Залучення обдарованих дітей до безперервного процесу самовдосконалення через збільшення операційного поля учнів, системне використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, а саме:
 • уроки з використанням інноваційних технологій;
 • уроки з розвитку критичного, креативного мислення, дитячої творчості;
 • гуртки;
 • клуби;
 • інтелектуальні ігри;
 • предметні олімпіади;
 • науково-дослідницька  робота в МАН;
 • освітні проекти;
 • використання альтернативних програм;
 • конкурси;
 • турніри;
 • виховні години;
 • конференції;
 • консультації;
 • спостереження;
 • творчі звіти, фестивалі;
 • зустріч з цікавими людьми;
 • розробка навчальних програм;
 • предметні тижні;
 • факультативи;
 • спецкурси;
 • профільні класи;
 • екскурсії;
 • фестиваль інноваційних уроків;
 • випуск гімназійної газети;
 • випуск методичних альманахів;
 • презентація класних колективів;
 • розміщення на сайті гімназії творчих робіт учнів та вчителів.
 • банк даних обдарованих дітей та творчих вчителів.

9.     Організаційно-методичне забезпечення.

 
Забезпечення
Відповідальний
Термін
       Науково-методичний супровід роботи з обдарованими учнями, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів, упровадженню нових освітніх технологій.
Науково-методична рада, інформаційний центр, заступник директора з н/м роботи
Постійно
       Участь учителів у конкурсах авторських програм, розробці методичного матеріалу, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.
Адміністрація
Постійно
       Сприяння залученню науковців до наукового керівництва, консультацій учнівських науково-дослідницьких робіт, проведення семінарів, лекцій, уроків.
Адміністрація, вчителі
Постійно
      Здійснення моніторингу результативності роботи вчителів та досягнень учнів.
Адміністрація
Постійно
      Забезпечення підготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації та допомога в засвоєнні інноваційних технологій навчання.
Адміністрація
Постійно
      Психологічний супровід обдарованих дітей.
Психологічна служба
Постійно
      Поновлення навчально-методичного забезпечення.
Адміністрація 
Постійно
     Удосконалення системи інформаційного забезпечення, інформування учнів, батьків, громадськості  про результати роботи з обдарованими дітьми.
Адміністрація
Постійно
    Розробка робочого навчального плану гімназії з урахуванням результатів діагностики роботи з обдарованими учнями для задоволення їх потреб у подальшому розкритті їх здібностей.
Адміністрація
Постійно
    Забезпечення участі учнів у різного роду олімпіадах, конкурсах, творчих звітах, конференціях, фестивалях, спрямованих на виявлення та реалізацію творчого потенціалу обдарованих дітей.
Адміністрація
Постійно
    Розробка системи моніторингу з подальшого навчання випускників шкіл – переможців олімпіад, конкурсів, медалістів.
Адміністрація
Постійно
    Постійне корегування роботи  з обдарованими учнями згідно результатів моніторингу з метою визначення напрямів подальшого перспективного їх розвитку.
Адміністрація
Постійно
     Забезпечити джерела фінансування для стимулу творчої діяльності вчителів та заохочення учнів.
Батьківська рада
Постійно
    Залучення учнів до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльності.
Педагогічний колектив
Постійно
10. Алгоритм організації роботи з обдарованими дітьми в гімназії № 48.
Заходи
Класи
Виконавець
Термін
Психологічна служба, соціальний педагог
Виявлення загальних здібностей та нахилів дітей.
1 класи
Психологічна служба
І семестр
Виявлення спеціальних здібностей дітей.
2 класи
Психологічна служба, класоводи
І семестр
Психологічний супровід обдарованих дітей. Робота за програмою КЖС.
1-11 класи
Психологічна служба
Протягом року
Робота з батьками щодо забезпечення комфортності навчання обдарованих дітей.
1-11 класи
Психологічна служба, класоводи, класні керівники
Протягом року
Тренінги творчих здібностей для учнів.
1-4 класи
Психологічна служба
І чверть
Консультпункт для класних керівників «Проблеми виховання при роботі з обдарованими дітьми. Агресивність та непорозуміння».
6-10 класи
Психологічна служба
Протягом року
Моніторинг та корекція спеціальних здібностей учнів.
5 класи
Психологічна служба
ІІ чверть
Консультпункт для старшокласників «Розвиток духовної обдарованості»
10-11 класи
 
І семестр
Консультпункт для вчителів «Проблеми психології творчості та принципи підходу до проблеми навчання обдарованих дітей».
6-10 класи
Психологічна служба
Протягом року
Моніторинг психологічного стану обдарованих дітей.
2-11 класи
Психологічна служба
Лютий
Консультація для батьків майбутніх першокласників «Умови розвитку обдарованості».
 
Психологічна служба
Травень
Звіт про роботу з обдарованими учнями гімназії.
1-11 класи
Психологічна служба
Травень
Соціальна адаптація обдарованих дітей.
1-11 класи
Соціальний педагог
Постійно
Початкова школа
Збір первинної інформації про задатки дітей. (Доповнення до банку обдарованих дітей)
1-2 класи (нові учні)
Класоводи, класні керівники
Вересень - жовтень
Розвиток задатків обдарованих дітей за планами роботи кафедри вчителів початкової школи
1-3 класи
Класоводи
Протягом року
Формування списків до банку даних обдарованих дітей
3-4 класи
Класоводи, психологічна служба
І семестр
Проведення ігор, вікторин, конкурсів для виявлення та розширення природних задатків учнів.
3-4 класи
Класоводи
Протягом року
Коректування списків обдарованих дітей та формування банку даних
4 клас
Класоводи, психологічна служба
ІІ семестр
Гурткова робота в початковій школі в напрямку розвитку творчих здібностей учнів.
2-4 класи
Керівники гуртків
Протягом року
Фестиваль творчості обдарованих дітей.
4 класи
Класоводи
Квітень-травень
Середня та старша школа
Створення та корекція банку даних обдарованих дітей.
5 класи.
Заступник директора з н/м роботи.
І семестр
Оформлення стенду «Обдаровані учні гімназії»
5 класи
Заступник директора з н/м роботи.
ІІ семестр
Оновлення стенду «Обдаровані учні гімназії»
5-11 класи
Заступник директора з н/м роботи.
Постійно
Моніторинг навчальних досягнень учнів.
2-11 класи
Заступник директора з н/м роботи
Грудень, червень
Участь у олімпіадах, конкурсах, фестивалях.
5-11 класи
Адміністрація
Постійно
Аналіз виступу команд на І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
5-11 класи
Заступник директора з н/м роботи
Жовтень
Підготовка команд до участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
8-11 класи
Предметні кафедри
Листопад-грудень
Аналіз виступу команд на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
8-11 класи
Заступник директора з н/м роботи
Січень
Проведення педагогічних читань, конференцій, семінарів з питань роботи з обдарованими дітьми.
 
Адміністрація, завідуючі кафедрами
Протягом року
Визначення тематики робіт в МАН. Підготовча робота.
7 класи
Вчителі, секції МАН
І семестр
Робота з науковим текстом згідно визначеної теми.
7 класи
Керівники робіт в МАН
ІІ семестр
Членство в НТУ «Ерудит» гімназії № 48.
8 – 9 класи
Заступник директора з н/м роботи
І семестр
Захист на І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН.
8-11 класи
Заступник директора з н/м роботи
Грудень
Членство в Київському МАН «Дослідник». Продовження роботи над вибраною темою. Підготовка до проведення експериментальної частини.
9 класи
Керівники секцій МАН
Протягом року
Підготовка та захист на ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН.
9-11 класи.
Керівники секцій МАН
Лютий-квітень
Проведення наукового експерименту.
10-11 класи.
Керівники секцій МАН
Протягом року
Аналіз виступу учасників конкурсу-захисту робіт на І етапі МАН.
8-11 класи
Заступник директора з н/м роботи
Січень
Консультації учнів науковими співробітниками під час написання науково-дослідницьких робіт.
9-11 класи.
Заступник директора з н/м роботи
Жовтень-лютий
Аналіз виступу учасників конкурсу-захисту робіт на ІІ етапі МАН.
9-11 класи
Заступник директора з н/м роботи
Квітень
Фестиваль наукової творчості у рамках святкування Дня гімназії
8-11 класи
Заступник директора з н/м роботи
Травень
Фестиваль дитячої творчості, гурткової роботи у рамках святкування Дня гімназії
1-11 класи
Заступник директора з виховної роботи
Травень
Випуск друкованої преси та інтернет – газети з творчими доробками обдарованих учнів. 
2-11 класи
Адміністрація
Протягом року
Організація конкурсів, ігор, вікторин, направлених на розвиток природних задатків учнів.
5-11 класи
Завідуючі кафедр
Протягом року
Проведення предметних тижнів з фестивалями інноваційних уроків.
1-11 класи
Завідуючі кафедр
Протягом року
Нагородження та преміювання  обдарованих учнів, переможців олімпіад, конкурсів, фестивалів.
1-11 класи
Адміністрація, батьківський комітет
День Наума, День гімназії
Розміщення інформації про здобутки обдарованих учнів  на сайті гімназії.
1-11 класи
Заступник директора з н/м роботи
Травень
Випуск методичних альманахів кращих доробок вчителів гімназії.
 
Заступник директора з н/м роботи
1 раз на два роки.
Випуск літературного альманаху «Дитяча творчість».
2-11 класи
Заступник директора з виховної роботи
1 раз на два роки
Розміщення кращих дослідницьких робіт учнів-членів НТУ «Ерудит» та методичних розробок вчителів на сайті гімназії.
 
Заступник директора з н/м роботи
Травень
Адміністрування
Наказ про організацію роботи з обдарованими учнями.
5-11 класи
Заступник директора з н/м роботи.
Вересень
Організація гурткової, факультативної роботи, інноваційної діяльності вчителів згідно визначених цілей, напрямків роботи з обдарованою молоддю.
5-11 класи
Адміністрація, завідуючі кафедрами.
Вересень
Координація дій структур гімназії з реалізації роботи з обдарованими учнями.
 
Заступник директора з н/м роботи
Постійно
Аналіз виконання планів роботи з обдарованими дітьми.
 
Заступник директора з н/м роботи, завідуючі кафедрами
Травень
Наказ про підсумки роботи з обдарованими дітьми в гімназії № 48.
 
Заступник директора з н/м роботи
Травень
Проведення презентації класів з висвітленням дитячої творчості.
1-11 класи
Адміністрація, класні керівники
1 раз на 5 років
Корегування навчальних планів на майбутній навчальний рік згідно результатів моніторингу роботи з обдарованими дітьми.
 
Адміністрація
Травень
11. Шляхи реалізації програми.
Адміністрація.
 • Розробляє концепцію роботи з обдарованими дітьми.
 • Організовує та підтримує зв’язки з вищими навчальними закладами.
 • Організовує та підтримує зв’язки з навчальними закладами за кордоном.
 • Підтримання зв’язків з освітніми позашкільними організаціями, клубами, секціями тощо.
 • Корегує навчальні плани згідно плану розвитку природних задатків дітей.
 • Проводить постійний моніторинг досягнень обдарованих учнів.
 • Організовує інформаційний простір про обдарованих дітей, їх досягнення.
 • Організовує друк кращих дослідницьких робіт учнів та методичних доробок учителів.
 • Забезпечує нормативно-правовою базою організацію роботи з обдарованими учнями.
 • Організація роботи вчителів в напрямку інноваційних підходів до навчально-виховного процесу (семінари, читання, конференції).
 • Забезпечує проведення творчих звітів , конференцій, презентацій класів.
 • За потребою організовувати роботу учнів за індивідуальними планами.
 • Проводить заохочення та стимулювання творчої діяльності вчителів та обдарованих дітей.
Завідуючі кафедрами.
 • Планують роботу на навчальний рік з урахуванням розкриття здібностей, природних задатків учнів, направлених на розвиток критичного мислення, творчості  (конкурси, ігри, вікторини, наукових конференцій, проектів, семінарів тощо).
 • Організовує випуск предметних друкованих газет, інтернет-газет, творчих доробок учнів та вчителів.
 • Організовує роботу вчителів по підготовці учнів до олімпіад, конкурсів.
 • Допомагає учителям та затверджує тематику творчих робіт учнів-членів МАН.
Психологічна служба.
 • Розробити методику діагностики загальних здібностей учнів.
 • Скласти списки дітей за напрямами обдарованості.
 • Разом з класоводами 1-4 класів виявляти спеціальні задатки учнів.
 • Здійснювати психологічний супровід обдарованих дітей.
 • В рамках програми КЖС забезпечувати моральний та духовний розвиток особистості, направлений на виховання учнів з громадянською позицією та етичними нормами поведінки у суспільстві.
 • Розробити та корегувати плани роботи з батьками обдарованих дітей.
 • Запланувати роботу з класними керівниками, класними колективами, направленими на підвищення рівня спілкування, відповідальності за свої вчинки, підтримку товаришів, гордості за свій клас, гімназію, країну.
Класоводи 1-4 класів.
 • Разом з психологічною службою розробляють діагностику виявлення загальних та спеціальних здібностей учнів.
 • Запановують роботу на навчальний рік, направлену на розширення творчих задатків учнів.
 • Готують списки учнів для занесення у базу даних обдарованих дітей.
 • При підготовці до кожного уроку забезпечують місце нестандартним, логічним, творчим завданням, направленим на розвиток критичного мислення, узагальнення, аналіз, можливість висловлення власних суджень, думок, прийнятті неординарних рішень.
Класні керівники 5-11 класів.
 • Оформити та вести особисті карти обдарованих дітей.
 • В планах роботи класного керівника на класних годинах запланувати роботу на підвищення морально-етичного, духовного розвитку учнів.
 • Запланувати та постійно проводити роботу з батьками обдарованих дітей.
 • Проводити діагностику навчальних досягнень учнів класу та їх участь в позакласних, позашкільних заходах.
 • Вести облік учнів, які займаються  у міських та центральних секціях, клубах тощо.
 • Організовувати  презентації класів, на яких висвітлювати здобутки обдарованих дітей.
Вчителі-предметники.
 • Використовувати інноваційні методи та підходи, матеріально-технічну базу гімназії  при  роботі з обдарованими дітьми.
 • Займатися самоосвітою, підвищенням власного методологічного, інтелектуального  рівня, розширенням кола власних інтересів, умінь.
 • При підготовці до кожного уроку забезпечувати місце нестандартним, логічним, творчим завданням, направленим на розвиток критичного мислення, узагальнення, аналіз, можливість висловлення власних суджень, думок, прийнятті неординарних рішень.
 • Підбирати тематику та допомагати у написанні науково-дослідницьких, творчих робіт учнів гімназії.
 • Проводити наукові семінари, конференції, розробляти освітні проекти, для розкриття  потенційних можливостей учнів, спонукання їх до самоосвіти.
 • При необхідності розробляти індивідуальні плани для роботи з обдарованими дітьми.